Landbrug


Sandholts agerbrug har tidligere været drevet som en traditionel, konventionel planteavlsbedrift. Vi har siden 2013 også haft produktion af grøntsager i et meget tæt samarbejde med Torup Bakkegård og Orelund I/S, hvortil det meste af landbruget nu er tilknyttet. Grøntsagsproduktion kombineret med et varieret korn- og frøsædskifte giver konstant optimale mulighed for gode forfrugter til begge produktioner. Det tilstræbes at avle grøntsager af meget høj kvalitet samtidig med, at der udvises stor omhu og respekt for både natur og miljø. Der er gennem de seneste år etableret mulighed for vanding til alle marker. Sandholts arealer har vist sig at være meget velegnede til grøntsagsproduktion. Her har mange års drift med reduceret jordbehandling bidraget med en god og levende jord. Samarbejdet med Torup Bakkegård og Orelund er faldet meget positivt ud, og det har medført særdeles gode synergier for begge parter. Grøntsagerne aftages primært af danske supermarkedskæder.

Landbrugsarealet udgør 590 hektar.

Torup Bakkegård og Orelund er beliggende ved Sandager, nord for Assens på Vestfyn og her produceres mange forskellige kvalitetsgrøntsager i rigelige mængder også i kombination med et planteavlsbrug. Herfra pakkes, opbevares og distribueres alle varer.

Bygningsvedligehold

Sideløbende med landbruget har vi til stadighed vedligeholdelsen på den store bygningsmasse. Med stor respekt for den kulturarv, vi forvalter, forsøger vi at bevare tingenes værdi ved at anvende gode materialer og gamle håndværkstraditioner. Idet slottet er fredet, giver dette helt sig selv. Opgaverne med renovering af bygningerne kan synes uendelige, – men vi tilstræber at holde en standard, som både andre og vi selv kan være stolte af. Ligeledes er det vores mål, at det må blive til gavn for kommende generationer. Til denne store opgave har godset egne dygtige håndværkere. Vedligeholdelsesarbejde på slottet sker i samarbejde med arkitekter og Kulturstyrelsen.

Under landbruget hører tillige vores vådområde. Til Sandholt hører 3 lavtliggende områder på i alt ca. 65 hektar, der gennem tiden har vist sig vanskelige at drive. Med udsigten til at arealerne kunne blive en økonomisk belastning, valgtes der i 1997 at undersøge mulighederne for alternativ drift af disse arealer. Arealerne er alle af det daværende amtsråd udpeget som særligt følsomt landbrugsområde (SFL).I 1998 blev der indgået aftale med Fyns Amt om, at arealerne ikke måtte drives konventionelt i 20 år. I 2003 blev en del omlagt til et permanent vådområde. Arealerne afgræsses nu i sommermånederne af en kødkvægsbesætning, og det tilstræbes at tage et høslæt på dele af arealerne.

Vådområde

En positiv og naturlig sidegevinst til vådområdet er et rigt dyre- og fugleliv. Området er kendt og besøgt af mange fugleinteresserede, – og vi er heldige at modtage rigtig mange flotte billeder som resultat af lokale ornitologers observationer. Rigtig mange vade- og ynglefugle har hjemme her. Nogle af de arter, der kan træffes er blandt andre: rød glente, musvåge, blå kærhøg, rørhøg, tårnfalk, dobbelt bekkasin, rørspurv, gråstrubet lappedykker, knop- og sangsvaner, grågås, bjergand, gråand, knarand, skeand, taffeland, troldand og rørdrum. Tranerne lader os flittigt med deres trompeteren vide, at de ynder at opholde sig i vådområderne. Endelig har vi også kunnet glæde os over havørne og hvid stork.

 

Området er beskrevet på Naturstyrelsens hjemmeside under eksempler på vådområder Sandholt Møllebæk.

Fugleobservationer kan ses på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.