Skovbrug


Til Sandholt  hører ca. 90 ha. bevokset skovareal fordelt på 9 mindre skove. Skovene har en ujævn aldersklassefordeling som følge af at mange bevoksninger er blevet ramt af stormfald i 1969, 1999 og senest i 2013. De få gamle, hugstmodne bevoksninger er løvtræ. Traditionelt har der været tyndet svagt i bevoksningerne – især i bøgebevoksningerne. Som følge af tyndingstraditionen har selvforyngelsesintensiteten været lille. Senest er store dele af asketræerne blevet fældet grundet askesygen.

Skovene tilses af privat skovfoged. Vi har en skov- og naturtekniker ansat, som udfører alle opgaver relateret til skoven – enten alene eller i samarbejde med landbrugets ansatte. Større skovningsopgaver udføres af skoventreprenør.

Træ sælges som gavntræ og til brænde. Brænde sælges enten som selvskovning eller færdiglavet brænde.

Kontakt os gerne for nærmere informationer omkring brændesalg på mail.

Af hensyn til skovens dyreliv skal eventuelle hunde altid holdes i snor. Der kan af sikkerhedsmæssige årsager være forbudt adgang til skovene på dage, hvor der afholdes jagt samt på tidspunkter, hvor der arbejdes intensivt i skoven. 

Ophold og fædsel i skoven er tilladt i henhold til regler for færdsel i privatejede skove. Se Naturstyrelsen.

Jagtudlejning

Jagten er opdelt i 3 konsortier. De er alle udlejede. Sandholt har en meget samlet arrondering, hvor skoven ligger spredt inde i arealet. Sammen med vådområderne er dette med til at give et godt og varieret dyreliv.

Vores skov- og naturtekniker er ansvarlig for alle opgaver relateret til jagtvæsenet, dvs. vildtpleje, vildtopdræt og udsætning.

Der er udarbejdet biotopplan for en del af ejendommen, således at udsætning af fuglevildt er tilladt. 

På årets jagtdage tilstræbes til stadighed gode naturoplevelserer samt en fin og varieret vildtparade. På Sandholt er vi glade for naturen og glædes over, når nye arter kommer til. Senest ses dådyrene her på strejf.

Sikkerhed vægtes højt, hvorfor man – både af egne sikkerhedsmæssige hensyn men også af hensyn til lejerne af jagten – bedes respektere jagttiderne. Der henvises til Naturstyrelsen.