Skovbrug


Til Sandholt  hører ca. 100 ha. bevokset skovareal fordelt på 9 mindre skove. Skovene har en ujævn aldersklassefordeling som følge af at mange bevoksninger blev ramt af stormfald i 1969, 1999 og senest i 2013. De få gamle, hugstmodne bevoksninger er løvtræ. Traditionelt har der været tyndet svagt i bevoksningerne – især i bøgebevoksningerne. Som følge af tyndingstraditionen har selvforyngelsesintensiteten været lille. Senest er store dele af asketræerne blevet fældet grundet askesygen.

Skovene tilses af privat skovfoged. Større skovningsopgaver udføres af skoventreprenør.

Træ sælges som gavntræ og til brænde. Brænde sælges enten som selvskovning eller færdiglavet brænde.

Kontakt os gerne for nærmere informationer omkring brændesalg på mail.

Af hensyn til skovens dyreliv skal eventuelle hunde altid holdes i snor. Der kan af sikkerhedsmæssige årsager være forbudt adgang til skovene på dage, hvor der afholdes jagt samt på tidspunkter, hvor der arbejdes intensivt i skoven. 

Ophold og færdsel i skoven er tilladt i henhold til regler for færdsel i privatejede skove. Se Naturstyrelsen.

Jagt

Sandholt har en meget samlet arrondering, hvor skoven ligger spredt inde i arealet. Sammen med vådområderne er dette med til at give et godt og varieret dyreliv og mulighed for jagt.

Der er udarbejdet biotopplan for en del af ejendommen, således at udsætning af fuglevildt er tilladt. 

På årets jagtdage tilstræbes til stadighed gode naturoplevelser samt en fin og varieret vildtparade. På Sandholt er vi glade for naturen og glædes over, når nye arter kommer til. 

Sikkerhed vægtes højt, hvorfor man – både af egne sikkerhedsmæssige hensyn men også af hensyn til eventuelle lejerne af jagten – bedes respektere jagttiderne. Der henvises til Naturstyrelsen.